ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นาวสาวธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.22 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการงานวิจัยสู่ห้องเรียน กรรมการ 17 ธ.ค. 2562 ถึง 17 ธ.ค. 2562 15,000 14,694 98 ดำเนินการเสร็จสิ้น