ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝบห.10 ประชุมสัมมนาสำหรับผู้บริหาร เรื่อง "การประเมินสถานการณ์และวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" ประธาน 18 ต.ค. 2562 ถึง 20 ต.ค. 2562 58,200 58,200 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝบห.09 สานสัมพันธ์บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ "โรงเรียนสีเขียว" ประธาน 10 ม.ค. 2563 ถึง 10 ม.ค. 2563 90,200 78,863 87 ดำเนินการเสร็จสิ้น