ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นาวสาวอรณภัทร์ มากทรัพย์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.04 โครงการทัศนศึกษาวิชาการ ประธาน 19 พ.ย. 2562 ถึง 21 พ.ย. 2562 96,930 95,613 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น