ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ 19. พิชญ์ตาภรณ์ จินดาสวัสดิ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ไม่มีข้อมูล