ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ 13. นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กพ๐๒ โครงการทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กรรมการ 16 พ.ย. 2562 ถึง 16 พ.ย. 2562 89,280 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม