ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ Mr. Julius Allun

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP.03 IEP Science and Math Skills Improvement กรรมการ 8 พ.ย. 2562 ถึง 9 พ.ย. 2562 162,480 159,940 98 ดำเนินการเสร็จสิ้น