ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นายกวิน กลิ่นกุหลาบทอง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝบห.09 สานสัมพันธ์บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ "โรงเรียนสีเขียว" กรรมการ 10 ม.ค. 2563 ถึง 10 ม.ค. 2563 90,200 78,863 87 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกศ.09 โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยโปรแกรมไมโครซอฟต์ทีม" ประธาน 27 เม.ย. 2563 ถึง 13 พ.ค. 2563 14,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฝกษ.09 โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยไมโครซอฟต์ทีม ประธาน 27 เม.ย. 2563 ถึง 13 พ.ค. 2563 14,000 11,800 84 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฝวช.๑๓ โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยไมโครซอฟต์ทีม ครั้งที่ ๒" ประธาน 4 มิ.ย. 2563 ถึง 12 มิ.ย. 2563 11,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม