ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ และนางสาวสุภิญญา เถาทอง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP.02 โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการแข่งขัน ประธาน 21 ต.ค. 2562 ถึง 31 ก.ค. 2563 5,000 4,995 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น