ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ Ms. Kelly Leigh Scannell

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.02 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฮาโลวีน รองประธาน 31 ต.ค. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2562 2,000 2,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น