ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอรอุมา เสือนาค Mr. Forbes George Smart

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP.07 English Camp G.6 ประธาน 14 ก.พ. 2563 ถึง 15 ก.พ. 2563 418,680 416,863 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น