ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ Mr.Ting Fong Tsai

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP.03 IEP Science and Math Skills Improvement กรรมการ 8 พ.ย. 2562 ถึง 9 พ.ย. 2562 162,480 159,940 98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.10 ค่ายสิ่งแวดล้อม Go Green Camp กรรมการ 22 พ.ย. 2562 ถึง 23 พ.ย. 2562 126,085 91,655 73 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.08 Integrated Secondary Field Trip รองประธาน 14 พ.ย. 2562 ถึง 17 พ.ย. 2562 908,800 815,149 90 ดำเนินการเสร็จสิ้น