ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ Ms. Enriqueta Villa

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP.03 IEP Science and Math Skills Improvement กรรมการ 8 พ.ย. 2562 ถึง 9 พ.ย. 2562 162,480 159,940 98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.10 ค่ายสิ่งแวดล้อม Go Green Camp กรรมการ 22 พ.ย. 2562 ถึง 23 พ.ย. 2562 126,085 91,655 73 ดำเนินการเสร็จสิ้น