ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นายประเสริฐศักดิ์ พลายนันท์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกษ.08 โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยโปรแกรมกูเกิลคลาสรูม" ประธาน 27 เม.ย. 2563 ถึง 13 พ.ค. 2563 14,000 7,000 50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช.๑๒ โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกูเกิ้ลคลาสรูม" ประธาน 4 มิ.ย. 2563 ถึง 12 มิ.ย. 2563 11,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม