ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นายมุรธา นามพลกรัง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กพ๐๒ โครงการทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กรรมการ 16 พ.ย. 2562 ถึง 16 พ.ย. 2562 89,280 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฝกร.36 Satit Music Festival 2019 ประธาน 6 ม.ค. 2563 ถึง 10 ม.ค. 2563 26,600 30,000 113 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.37 ฟุตบอล 7 คน ประเพณี ประจำปีการศึกษา 2562 ประธาน 13 ม.ค. 2563 ถึง 27 ม.ค. 2563 9,960 9,960 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น