ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจีรสุดา เปลี่ยนสมัย

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
SAM.06 ทัศนศึกษาโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SAM)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประธาน 20 พ.ย. 2562 ถึง 20 พ.ย. 2562 83,880 83,880 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น