ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาววราภรณ์ พูลสวัสดิ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP06 English Day Camp at Suanthai Grade 5 ประธาน 3 ธ.ค. 2562 ถึง 3 ธ.ค. 2562 70,000 69,255 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
JIP09 Valentine's Day ประธาน 3 ก.พ. 2563 ถึง 13 ก.พ. 2563 20,000 20,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น