ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นายฉลอง แสนโคก

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝบห.09 สานสัมพันธ์บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ "โรงเรียนสีเขียว" รองประธาน 10 ม.ค. 2563 ถึง 10 ม.ค. 2563 90,200 78,863 87 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.19 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ประธาน 27 ม.ค. 2563 ถึง 27 ม.ค. 2563 100,000 99,400 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กส.๐๗ Social Award กรรมการ 20 ม.ค. 2563 ถึง 24 ม.ค. 2563 3,000 3,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น