ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเพ็ญพรรณ อภิรติวานนท์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
งล.01 โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3 ประธาน 17 ม.ค. 2563 ถึง 18 ม.ค. 2563 180,000 179,016 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น