ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสุริยาพร โตวรรณสูตร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝศภ.01 STLC Conversation Course 2/2019 ประธาน 5 พ.ย. 2562 ถึง 20 ก.พ. 2563 275,000 307,974 112 ดำเนินการเสร็จสิ้น