ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาวณิชนันทน์ ฉายแสง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.01 โครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย2560 ประธาน 23 ต.ค. 2562 ถึง 23 ต.ค. 2562 10,000 10,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น