ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ Miss Han Yujia

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP.09 IEP Reading Enhancement รองประธาน 21 พ.ย. 2562 ถึง 21 พ.ย. 2562 40,000 40,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น