ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ ผศ.พัดชา กวางทอง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.30 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รองประธาน 20 ส.ค. 2562 ถึง 30 มี.ค. 2563 54,150 54,150 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น