ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางกรกช เงินดี

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.08 โครงการปฐมวัยรวมใจสามัคคี รองประธาน 28 ก.พ. 2563 ถึง 28 ก.พ. 2563 35,000 35,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น