ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาววรธมน ภาวิณีวณิช

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กิจกรรม กส.01 กิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ประธาน 23 พ.ย. 2562 ถึง 23 พ.ย. 2562 680 680 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น