ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นายตะวัน ชนะอุดม

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP 11 วันเด็กแห่งชาติ ประธาน 10 ม.ค. 2563 ถึง 10 ม.ค. 2563 99,600 99,540 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP . 05 Junior Explorers for Grade 1 ประธาน 17 ม.ค. 2563 ถึง 17 ม.ค. 2563 17,050 16,800 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น