ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นายมงคล พลเยี่ยม

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP 14 โครงการ Learning Resources Koomwimarndin ประธาน 17 ม.ค. 2563 ถึง 17 ม.ค. 2563 22,000 22,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.17 Survival Skills Camping ประธาน 2 มี.ค. 2563 ถึง 2 มี.ค. 2563 37,720 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม