ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นายเสกสัน จันทร์สม

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP19 Graduation P.6, M.3, M.6 and Prom M.3, M.6 ประธาน 20 ก.พ. 2563 ถึง 21 ก.พ. 2563 174,200 167,000 96 ดำเนินการเสร็จสิ้น