ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
iep.15 Kidzania Bangkok for Grade 4 ประธาน 17 ม.ค. 2563 ถึง 17 ม.ค. 2563 12,120 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม