ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเจนีวา ชัยภักดี

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP.07 Hands on Learning Experience for Grade 2 “Close encounter with nature” ประธาน 15 พ.ย. 2562 ถึง 15 พ.ย. 2562 21,250 18,750 88 ดำเนินการเสร็จสิ้น
IEP.17 Survival Skills Camping กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2 มี.ค. 2563 ถึง 2 มี.ค. 2563 37,720 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม