ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP.06 Learning by Doing for G.3 ประธาน 15 พ.ย. 2562 ถึง 15 พ.ย. 2562 30,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
IEP.17 Survival Skills Camping กรรมการและเลขานุการ 2 มี.ค. 2563 ถึง 2 มี.ค. 2563 37,720 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม