ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางธิมาพร ปล่องทอง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ. 08 โครงการตรวจสุขภาพ ประธาน 21 ม.ค. 2563 ถึง 23 ม.ค. 2563 2,500 2,500 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น