ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นายรัฐพล กัลพล

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
SAM.01 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP ประธาน 29 พ.ย. 2562 ถึง 30 พ.ย. 2562 645,000 617,905 96 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.01 ค่ายผู้นำนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ประธาน 15 มิ.ย. 2563 ถึง 17 มิ.ย. 2563 120,000 120,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น