ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาวชนัณชิฏา สินทรัพย์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ05 กีฬาสีสัมพันธ์วันพ่อ รองประธาน 4 ธ.ค. 2562 ถึง 4 ธ.ค. 2562 66,700 66,550 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น