ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.29 โครงการทัศนศึกษาวิชาการสานสัมพันธ์ ป.6 ประธาน 29 ก.พ. 2563 ถึง 1 มี.ค. 2563 35,720 35,720 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น