ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาวปวลี เสมอวงษ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.04 โครงการทัศนศึกษาวิชาการ ประธาน 19 พ.ย. 2562 ถึง 21 พ.ย. 2562 96,930 95,613 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.22 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการงานวิจัยสู่ห้องเรียน ประธาน 17 ธ.ค. 2562 ถึง 17 ธ.ค. 2562 15,000 14,694 98 ดำเนินการเสร็จสิ้น