ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.27 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ระดับประถมศึกษา ประธาน 10 ม.ค. 2563 ถึง 10 ม.ค. 2563 100,000 100,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.28 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับประถมศึกษา ประธาน 27 ม.ค. 2563 ถึง 27 ม.ค. 2563 50,000 50,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.29 โครงการทัศนศึกษาวิชาการสานสัมพันธ์ ป.6 ประธาน 29 ก.พ. 2563 ถึง 1 มี.ค. 2563 35,720 35,720 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น