ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาวคณิตา จูตะเสน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
SAM.07 ทัศนศึกษาโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SAM)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประธาน 20 พ.ย. 2562 ถึง 20 พ.ย. 2562 66,950 65,240 97 ดำเนินการเสร็จสิ้น