ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กท.01 วรรณคดีสัญจร ประธาน 30 ต.ค. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2562 61,800 61,139 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กพ ๐๒ ทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รองประธาน 16 พ.ย. 2562 ถึง 16 พ.ย. 2562 0 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฝกร.02 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ประธาน 9 มิ.ย. 2563 ถึง 22 มิ.ย. 2563 99,141 99,141 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น