ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นายศศิวงศ์ พูลพิพัฒน์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กท.01 วรรณคดีสัญจร ประธาน 30 ต.ค. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2562 61,800 61,139 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น