ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นายอัครวัฒน์ อาชีวะ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝบห.09 สานสัมพันธ์บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ "โรงเรียนสีเขียว" รองประธาน 10 ม.ค. 2563 ถึง 10 ม.ค. 2563 90,200 78,863 87 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กว.05 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประธาน 21 พ.ย. 2562 ถึง 21 พ.ย. 2562 154,100 154,100 100 ตั้งโครงการ/กิจกรรม