ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝวช.08 ห้องสมุดเคลื่อนที่ ประธาน 1 พ.ย. 2562 ถึง 29 พ.ย. 2562 3,500 3,496 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝวช.09 ยอดนักอ่าน ประธาน 6 ม.ค. 2563 ถึง 17 ม.ค. 2563 4,000 3,996 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กท.05 พัฒนาความสามารถทางภาษาไทยสำหรับนักเรียนกัมพูชา ประธาน 17 ต.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 3,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
กท.06 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ O-NET ภาษาไทย ประธาน 11 ก.พ. 2563 ถึง 11 ก.พ. 2563 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น