ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางอรวรรณ รักนาย

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝวช.08 ห้องสมุดเคลื่อนที่ ประธาน 1 พ.ย. 2562 ถึง 29 พ.ย. 2562 3,500 3,496 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.30 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รองประธาน 20 ส.ค. 2562 ถึง 30 มี.ค. 2563 54,150 54,150 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น