ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพันทิวา ฐานคร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.01 โครงการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย2560 กรรมการ 23 ต.ค. 2562 ถึง 23 ต.ค. 2562 10,000 10,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ06 วันแห่งความสำเร้จ ประธาน 21 ก.พ. 2563 ถึง 21 ก.พ. 2563 23,904 21,598 90 ดำเนินการเสร็จสิ้น