ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นายราชัย นาเจริญ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กค.05 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมในยุคใหม่เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประธาน 23 พ.ย. 2562 ถึง 23 พ.ย. 2562 2,880 2,880 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น