ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นายกฤษฎา สุวรรณพิทักษ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กส.๐๗ Social Award กรรมการ 20 ม.ค. 2563 ถึง 24 ม.ค. 2563 3,000 3,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กส.05 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “ค่ายพุทธศาสน์ ม.1 รุ่นที่ 23” ประธาน 3 ก.ย. 2563 ถึง 3 ก.ย. 2563 70,000 70,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น