ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจรีวรรณ ชัยอารีย์เลิศ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP05 โครงการ Father's Day Week ประธาน 2 ธ.ค. 2562 ถึง 6 ธ.ค. 2562 10,000 10,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น