ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสญามณ รูปต่ำ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
งบ 01 โครงการ : ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประธาน 17 ม.ค. 2563 ถึง 17 ม.ค. 2563 23,700 23,700 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น