ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางเพ็ญพรรณ ศรีสายพร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.26 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ ประธาน 15 พ.ย. 2562 ถึง 22 พ.ย. 2562 20,000 20,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.30 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประธาน 20 ส.ค. 2562 ถึง 30 มี.ค. 2563 54,150 54,150 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น