ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาวทรงศรี สารภูษิต

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปถ.02 โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รองประธาน 7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563 19,800 19,672 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.30 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รองประธาน 20 ส.ค. 2562 ถึง 30 มี.ค. 2563 54,150 54,150 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น