ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาวขวัญตา บุญจันทร์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปถ.01 โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประธาน 7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563 41,400 41,000 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.30 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รองประธาน 20 ส.ค. 2562 ถึง 30 มี.ค. 2563 54,150 54,150 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น