ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นายกิตติวุฒิ อังคะนาวิน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กพ.01 จัดแข่งขันแฮนด์บอลพิบูลบำเพ็ญอินวิเตชั่น ครั้งที่ 3 ประธาน 26 ต.ค. 2562 ถึง 27 ต.ค. 2562 36,266 34,706 96 ดำเนินการเสร็จสิ้น